Muslim Chinese Food | BEST Chinese halal food recipes:How to make Corned-beef【Beef recipes halal】

How to make Corned-beef?
Marinate with salt for two weeks, then dry in the sun for a month.

牛乾巴是中國雲南地區,穆斯林的傳統美食。每年到了 冬季,家家戶戶都會製作。所以,雲南牛乾巴遠近馳名。

Loại thịt bò này phải được nếm ở Vân Nam, Trung Quốc. Đây là món ăn truyền thống của người Hồi giáo địa phương

이런 종류의 쇠고기는 중국 윈난에서 맛보아야합니다. 이 지역 무슬림의 전통 요리입니다

This kind of beef must be tasted in Yunnan, China. This is the traditional cuisine of local Muslims,halal food.

如果朋友们喜欢我的视频,别忘了订阅我的频道哦!!

【老太阿蕊 Laotai Arui】

打开小铃铛,精彩美食不容错过!

#老太阿蕊#LaotaiArui#牛干巴# beef bacon#

Muslim Chinese Food | BEST Chinese halal food recipes:How to make Corned-beef【Beef recipes halal】

How to make Corned-beef?
Marinate with salt for two weeks, then dry in the sun for a month.

牛乾巴是中國雲南地區,穆斯林的傳統美食。每年到了 冬季,家家戶戶都會製作。所以,雲南牛乾巴遠近馳名。

Loại thịt bò này phải được nếm ở Vân Nam, Trung Quốc. Đây là món ăn truyền thống của người Hồi giáo địa phương

이런 종류의 쇠고기는 중국 윈난에서 맛보아야합니다. 이 지역 무슬림의 전통 요리입니다

This kind of beef must be tasted in Yunnan, China. This is the traditional cuisine of local Muslims,halal food.

如果朋友们喜欢我的视频,别忘了订阅我的频道哦!!

【老太阿蕊 Laotai Arui】https://bit.ly/LaotaiArui

打开小铃铛,精彩美食不容错过!

#老太阿蕊#LaotaiArui#牛干巴# beef bacon#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *